Odoo CMS - a big picture

Pla estratègic 2018 - 2022

La Fundació Casa d'Empara va treballar en l'elaboració d'un pla estratègic amb l'objectiu de disposar d'un instrument amb capacitat per orientar les accions que s'han de dur a terme per tal d'assolir una posició que permeti desenvolupar amb èxit les funcions que li són pròpies, orientat al futur desitjat i considerat com a òptim, assumint el caràcter propi en què es sustenta la Fundació. 

El resultat va ser un pla estratègic de cinc anys que marca les línees principals de treball de la Fundació de cares al futur. 

En trobareu un resum aquí

Si voleu més informació, podeu contactar amb gerència. 


DARRERA HORA: donada la situació d'incertesa generada per la pandèmia del COVID19 a l'exercici 2020, la junta de Patronat de la Fundació, aplicant el principi de prudència, va decidir reduir el ritme d'execució del pla estratègic per tal de garantir la necessària liquiditat.

Amb tot, és unànime l'opinió del Patronat que el Pla Estratègic segueix essent vigent i la seva finalització és un objectiu a assolir en el futur.    

Control econòmic extern (auditoria)

La Fundació Casa d'Empara audita anualment els seus comptes amb una firma auditora independent. 

Pels exercicis 2018, 2019 i 2020 l'empresa auditora ha estat Comptes i Control auditors, S.L. 

Pels exercicis 2016 i 2017 l'empresa auditora va ser Morison ACPM

A continuació podeu trobar els resums dels informes d'auditoria dels darrers exercicis    -->    2016      2017      2018      2019    2020      

Informació econòmica

Pel que fa als resultats comptables de les activitats principals (residència assistida i centre de dia), la Fundació es troba en una situació d'equilibri precari. 

Es pot dir que la Fundació "no viu" (econòmicament parlant) de la relació d'ingresos i despeses de les activitats principals sinó d'altres fets conjunturals (donacions, llegats, lloguers...). 

Gràcies a la gestió del patrimoni (bens mobles i immobles) la Fundació pot complementar els ingressos i tirar endavant la missió fundacional tot invertint al nivell que es requereix per tal d'aconseguir actualitzar amb constància les seves instal·lacions i fer efectiu el pla estratègic 2018-2022. 

L'exercici 2020 amb tota la gestió urgent de la pandèmia, s'ha convertit en un dels pitjors exercici comptables de la història moderna de la Fundació. Hem de pensar que es va tractar d'una situació conjuntural i que en exercicis posteriors es podrà revertir la situació. 

És feina de l'equip gestor i el patronat reconduir les desviacions econòmiques per poder tirar endavant, de forma sostenible, la missió de la Fundació. 

Aquí podeu trobar els comptes de la Fundació (pérdues i guanys) en les seves activitats principals (residència assistida i centre de dia)   -->    2016     2017    2018   2019    2020    

Informació subvencions rebudes

Tal com consta a la comptabilitat de la Fundació, les subvencions rebudes en els darrers exercicis són les següents: 

-2021--> Departament de treball, afers socials i famílies - 19.760€

                      Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (subvenció per entitats) - 1.293,00€

-2020--> Departament de treball, afers socials i famílies - 19.300€

                      Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (subvenció d'ajuts econòmics en els tributs municipals) - 433,80€

                      Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (subvenció d'ajuts econòmics en els tributs municipals) - 49,65€

-2019--> Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (subvenció d'ajuts econòmics en els tributs municipals per atendre situacions especials) - 3.734,12€

                      Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (subvenció d'ajuts econòmics en els tributs municipals per atendre situacions especials) - 1.528,87€

                      Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (subvenció per entitats) - 1.474,00€

-2018-->   Ajuntament de Vilanova i la Geltrú - 1.956,77€

                       Diputació de Barcelona- 1.212,65€

                        Departament de treball, afers socials i famílies -  18.876€ 

-2017-->   Diputació de Barcelona - 1.232,85€

                        Ajuntament de Vilanova i la Geltrú - 2.841,50€

                        Departament de treball, afers socials i famílies - 20.000€

-2016 -->  Ajuntament de Vilanova i la Geltr ú - 2.100€

                        Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad - 20.000€

-2015 -->  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  - 2.000€

-2014 -->  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  - 2.000€

-2013 -->  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  - 7.800€