Fundació Casa d'Empara

Missió, visió i valors

Missió 

Envers la gent gran:
Prestar serveis d’acolliment a gent gran i tenir-ne cura integral (física, psíquica, funcional, social, espiritual...) i integrada per mitjà d’una atenció centrada en la persona, de qualitat i orientada de forma preferent als més necessitats

Envers els infants i joves:
Ensenyar i educar a infants i joves, els pares o tutors dels quals ho confiïn a la Fundació. Aquesta prestació es regirà segons el sistema educatiu del país i transmetent els valors d’aquesta institució i del humanisme cristià; donant suport preferent a les famílies en risc d’exclusió social.

Odoo text and image block
Odoo image and text block

Visió 

Envers la gent gran, esdevenir entitat de referència en l’acolliment i cura de la gent gran en totes les fases del procés de l’envelliment, des de l’autonomia fins al final de vida.

Envers els infants i joves, esdevenir centre educatiu de referència en l’atenció a la diversitat en totes les seves manifestacions per a formar persones lliures i responsables i contribuir a la transformació d'una societat més justa i solidària, sense cap discriminació.

Envers la comunitat, interaccionar amb la comunitat en la que estem inserits i amb la societat en general tot projectant les iniciatives i els valors d’aquesta institució tant per a l’atenció a la gent gran com per a l’educació dels infants i joves.

Valors

La missió definida es duu a terme assumint els següents valors, fonamentats en el humanisme cristià:

- Obertura a la comunitat

- Sostenibilitat (econòmica, ecològica, social…)

- Respecte

- Esperit d’acolliment

- Competència i professionalitat

- Transparència

- Confiança

- Equitat

Odoo text and image block